For English version click here

Bach Yachting hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens in overeenstemming met de EU General Data Protection Regulation (GDPR of AVG) 2016/679, gedateerd 27 april 2016.

Bach Yachting houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
– vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
– passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
– geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
– op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als Bach Yachting zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Bach Yachting, 0320-746046, info@bachyachting.nl

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door Bach Yachting verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Wanneer u persoonlijk met ons communiceert, schriftelijk, per telefoon,
    via sociale media of via onze websites.
  • Wanneer u gebruik maakt van onze producten en/of diensten; aangaan van taxaties, bemiddeling- en koopovereenkomsten
  • Bij het versturen van nieuwsbrieven en u informatie te sturen over de producten en diensten die u bij ons afneemt.
  • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten
  • Het aangaan van opdrachtbevestigingen.
  • Om contact met u op te nemen om uw mening te peilen over onze producten en diensten.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam, adres, woonplaats, email adres, telefoonnummer(s), geboorte datum, geboorte plaats, nationaliteit, burgerlijke staat, legitimatie bewijs met nummer en geldigheidsdatum.

Het BSN nummer hebben wij niet nodig. Wij verzoeken u dit ook onzichtbaar te maken alvorens u een legitimatie bewijs naar ons toestuurt.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een Stichting Derdengelden. Ook gaan de gegevens van uw boot bij controle van registratie naar het Kadaster en controleren we uw BTW nummer.

De koopovereenkomsten of Bill of Sale kunnen, op verzoek van de (ver)koper, worden doorgestuurd naar tussenpersonen en/of banken voor de aanvraag voor een hypotheek of registratie van een boot. Wij geven persoonsgegevens niet door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 18 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Bach Yachting bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De WWFT schrijft voor dat wij legitimatie bewijzen voor een periode van vijf jaar moeten bewaren.

Beveiliging
Bach Yachting handhaaft te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegeven dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Links naar websites van derden
De Website kan links naar andere Websites bevatten. Bach Yachting kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door de organisaties die deze Websites aanbieden. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de betreffende Website.

Rechten omtrent je gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben. Tevens kan u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door uw verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uw zelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je logischerwijs vragen om u te legitimeren, voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Het gebruik van cookies en bakens
We gebruiken cookies en webbakens (informatie over websitenavigatie) om informatie te verzamelen over uw navigatie op de websites van Bach Yachting. Informatie over websitenavigatie omvat
standaardinformatie van uw webbrowser, zoals het browsertype en de browsertaal, uw IP-adres (Internet Protocol) en de uitgevoerde acties op de websites van Bach Yachting zoals de bekeken pagina’s en de koppelingen waarop is geklikt. Deze informatie wordt gebruikt om websites efficiënter te laten functioneren, om bedrijfs- en marketinginformatie te leveren en om persoonlijke gegevens te
verzamelen, zoals browsertype en besturingssysteem, opgevraagde pagina, gevolgd pad door de site, domein van ISP, etc. om een beter begrip te krijgen van het gebruik van een website door bezoekers. Cookies en vergelijkbare technologieën helpen ons om de website aan te passen aan uw persoonlijke
behoeften, maar ook om veiligheidsbedreigingen en misbruik te detecteren en te voorkomen. Als ze zelfstandig worden gebruikt, kunnen cookies en webbakens u niet persoonlijk identificeren.

Bach Yachting behoudt zich het recht voor het Privacy & Cookiestatement van tijd tot tijd te wijzigen ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. Bezoekers van de website dienen dit Privacy & cookie statement dan ook regelmatig te raadplegen, om op de hoogte te zijn van wijzigingen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Bach Yachting